Projekt OP Praha – Pól růstu
Nejefektivnější forma vzdělávání

Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury

Jsme řešitelem projektu 'Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury' realizovaného v rámci OP Praha – Pól růstu. Projekt je spolufinancován z EU.

Anotace projektu

Projekt ‚Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury‘, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001408, navazuje na obdobný úspěšný projekt v rámci OP Praha Pól růstu. Školy vyjádřily o jeho pokračování velký zájem. Zaměřen je na posilování občanských kompetencí žáků prostřednictvím prožitkové pedagogiky. Jeho základem je 200 edukativních představení a 200 projektových dnů realizovaných pro menší žákovské kolektivy přímo na jednotlivých školách. Jeho součástí je zároveň vzdělávání pedagogů v oblasti využívání metod prožitkové pedagogiky pro posilování demokratické kultury.

 

Jaký problém tento projektu řeší?

Projekt je zaměřen na posilování demokratické kultury a s ní souvisejících občanských a sociálních kompetencí žáků na vybraných pražských školách, a to prostřednictvím inovativních technik prožitkové pedagogiky. Reaguje tak zejména na postupně se zhoršující společenské klima, častou rezignaci na kritické myšlení ve vztahu k celospolečenským problémům či přetrvávající obecnější odpor k imigraci a začleňování cizinců do české společnosti. Tyto negativní jevy projekt řeší pro dosažení jeho potřebné efektivity v devíti zcela konkrétních oblastech, a to: i) Co je to demokracie, aneb výchova k občanské zodpovědnosti, ii) Porozumění a tolerance k odlišným kulturám jako klíč pro posílení demokratické kultury, iii) Lidská a občanská práva jako základ demokratické kultury, iv) Odmítání předsudků a stereotypů jako předpoklad pro posilování demokratické kultury, v) Mediální gramotnost jako nezbytný nástroj pro posilování občanských kompetencí žáků, vi) Násilí jako odvěký nepřítel demokracie, vii) Šikana jako bezprostřední riziko pro demokratickou kulturu na školách, viii) Kyberšikana jako nová hrozba pro demokracii a ix) Holocaust jako varovný příklad z historie. Projekt zároveň reaguje na zvyšující se četnost problematických situací na pražských školách souvisejících s tím, že se rostoucí počet žáků cizího původu nedaří efektivně začlenit do stávajících školních kolektivů. To působí frustrujícím způsobem nejen na tyto žáky a jejich bezprostřední okolí, ale znamená to i další negativní zátěž pro jejich pedagogy a v konečném důsledku i jejich spolužáky. Výsledkem pak v řadě případů je otevřená i méně zjevná šikana takto nově se začleňujících dětí či jejich přílišná uzavřenost. Hlavním rizikem je pak negativní dopad těchto situací na psychický vývoj všech zúčastněných žáků, tedy nejen těch nově příchozích. Jedná se o poměrně nový fenomén, lišící se například od klasické dlouhodobě známé šikany, a pro pedagogy je proto velmi obtížné efektivním způsobem tyto situace řešit.

 

Jaké jsou příčiny problému, na který je tento projekt zaměřen?

Příčiny problému lze z dlouhodobějšího hlediska najít zejména v prohlubování populistických tendencí ve společnosti, a to souběžně se stále četnějšími snahami o negativní ovlivňování veřejnosti vybranými klasickými médii či informacemi sdílenými prostřednictvím sociálních sítí. Paralelně pak situaci dále komplikuje rychle rostoucí počet žáků cizího původu, kteří jsou nuceni začlenit se vlivem přechodné či trvalé migrace svých rodin efektivním způsobem do českého vzdělávacího systému i české společnosti obecně. Často pak dochází k tomu, že tito žáci nejsou z mnoha různých důvodů svých okolím odpovídajícím způsobem přijímáni. Příčin této migrace je řada, počínaje pracovními aktivitami rodičů těchto dětí, tak i ekonomickými motivy v případě imigrace z některých méně rozvinutých zemí, někdy pak jde také o imigraci způsobenou bezpečnostními riziky pro rodiny těchto žáků v zemích jejich původu. Obecně se přitom v celorepublikovém srovnání tento trend nejviditelněji projevuje právě v Praze. Krátkodobou příčinou tohoto problematického stavu je pak rychle se prohlubující negativní vnímání problematiky migrace v poslední době, a to zejména v případě imigrantů z určitých specifických zemí a kulturních oblastí. Tento stav vytváří další nepříznivý tlak na žáky, který v konečném důsledku omezuje jejich schopnost navázat s nově příchozími spolužáky jiného původu efektivní pozitivní vazby. Tato situace pak negativně ovlivňuje celkovou náchylnost žáků podléhat populistickým tendencím, a to pravě vlivem nedostatečné znalosti základních demokratických principů a tradic, přetrvávajících neodůvodněných předsudků a dalších faktorů spadajících do oblasti občanských a sociálních kompetencí.

 

Co je cílem projektu?

Základní cílem projektu je předání klíčových informací spadajících do oblasti základních občanských a sociálních kompetencí žákům vybraných základních a středních škol, a to za využití inovativních pedagogických technik. Hlavním cílem je odehrání 200 edukativních představení a realizace 200 projektových dnů pro menší žákovské kolektivy přímo na jednotlivých školách. Představení bude odehráno pro více než 4000 dětí, zúčastní se jich 75 různých pedagogů. Pedagogové zároveň díky své účasti v projektu dostanou návod, jak tyto vzdělávací nástroje používat pro posilování demokratické kultury na jejich školách. Naše dlouhodobější zkušenosti ukazují, že řada pedagogů skutečně pro vybrané tematické oblasti v návaznosti na námi realizovaný program na jejich škole v následně výuce ve vhodných situacích využívají. Obojí by pak mělo napomoci tomu, že dojde na školách, kde bude tento preventivní program realizován, k omezení rizika vzniku krizových situací souvisejících právě s nedostatečnými sociálními kompetencemi žákům například v komunikaci s žáky cizího původu. Projekt vytvoří celkem 29 různých výstupů. Bude se jednat o 11 metodik, 8 scénářů, 9 obsahových schémat projektových dnů, 1 vzdělávací portál. Všechny výstupy budou veřejně dostupné a k dispozici cílovým skupinám projektu.

Pro vybraných 35 pedagogů pak bude zrealizován rozsáhlejší vzdělávací program v rozsahu 52,5 hodin, zaměřený právě na využívání nástrojů prožitkové pedagogiky pro efektivní vzdělávání žáků v oblastech, jako je mediální gramotnost, tolerance k odlišným kulturám, boj se šikanou a kyberšikanou, prevence násilí či odmítání předsudků a stereotypů. Pro vzdělávání pedagogů v této oblasti jsme držiteli akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem MŠMT- 32722/2018-2-891. Po jeho absolvování a úspěšném složení závěrečného testu tak získají odpovídající certifikát.

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Základní změnou, která je v souvislosti s realizací tohoto projektu očekávána, je omezení rizika populistické manipulace žáků základních a středních škol ze strany médií či informací sdílených prostřednictvím sociálních sítí. Souběžně s tím pak i omezení rizika vzniku krizových situací souvisejících s nedostatečnou integrací žáků cizího původu do stávajících kolektivů na základních a středních školách. Úspěšnost projektu bude možné hodnotit na základě kvantitativních i kvalitativních kritérií. Hlavním kvantitativním kritériem v této souvislosti bude počet realizovaných edukativních kurzů na jednotlivých školách spolu s počtem proškolených žáků a jejich pedagogů a rovněž počet škol, kde díky těmto kurzům došlo ke zlepšení situace ve sledovaných oblastech. Dalším kvantitativním kritériem pak bude počet pedagogů, kteří absolvují podrobněji koncipovaný kurz se zaměřením na využití nástrojů prožitkové pedagogiky pro posilování demokratické kultury a občanských a sociálních kompetencí žáků. Rozsah kurzu bude s ohledem na dosavadní zkušenosti 52,5 hodin. Hlavní kvalitativní ukazatele projektu pak budou ověřovány prostřednictvím zpětnovazebních dotazníků vyplňovaných pedagogy, kteří se edukativních představení či projektových dnů zúčastní. V případě vybraných 35 škol pak bude podrobně zmapována situace ve sledovaných oblastech před realizací projektu a pak budou zjištěné informace porovnány se situací po jeho skončení. Výstupem pak bude rozsáhlejší zpráva pro každou z těchto 35 škol zapojených do projektu.

 

Kde mohu získat více informací?

Pro podrobnější informace navštivte stránky projektu pod následujícím odkazem.

Kontakt

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Zapsaný ústav, IČ: 027 61 181

Vášova 265/19, 103 00 Praha 10

info(zavináč)forumppv.cz

T: +420 777 140 494

Podpořte nás

Pro naši neziskovou organizaci je velmi důležitý transparentní způsob jejího financování. Pro tento účel jsme zřídili účet u ČSOB 267583161/0300

Děkujeme Vám!